SLIAČAN SK s. r. o.

Strážska cesta 7892

960 01 Zvolen
štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Kúdela – konateľ spoločnosti

č. účtu: VUB Zvolen, 1632318951/0200

IČO: 36054372
DIČ: 2020070393
IČ DPH: SK2020070393

Obch. register Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 7724/S

Tel./Fax: 045/5442 265, 045/5442 470
Tech. úsek: 045/547 90 96

E-mail: sliacan@sliacan.sk

Google map: Strážska cesta 7892, Zvolen

Prihlásenie